Regulamin sklepu hurtbesto.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurtbesto.p

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hurtbesto.pl, prowadzony jest przez firmę BESTO Aleksandra Zając, prowadzoną na zasadach wpisu do CEiDG pod nr NIP: 593-225-23-98, REGON:220231960, adres siedziby firmy: 83-130 Pelplin ul . Strzelnica 4

§2 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

2.1. Informacje o Towarach podane są na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja kupującego

2.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

2.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuści się innych czynności, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

2.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści poufnych
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

§3 Kupno / Sprzedaż

3.1. W celu zawarcia Umowy kupna za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hurtbesto.pl, dokonać wyboru towaru i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.lub poprzez wygranie licytacji.

a.) Zgodnie z prawem Klient jest zobowiązany do dokonania zakupu po takiej cenie tego produktu, na który złożył ofertę / wylicytował w serwisie
b) Na zrealizowanie transakcji klient ma 48 h.  W tym czasie należy przesłać  dowód wpłaty za wygraną licytacje lub dokonać płatności poprzez zakładkę która pokieruje go do dowolnej opcji płatności na stronie oraz wypełnić formularz wysyłki – transportu

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

3.5 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy kupna / sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.6. Po złożeniu Zamówienia, klient zobowiązany jest do wyboru metody płatności i uiszczenia zapłaty za zakupiony towar. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a.) przelewem standardowym na numer konta bankowego
b.) przelewem natychmiastowym obsługiwanym poprzez podmiot świadczący obsługę płatności on line na stronie sklepu
c.) za pobraniem – klient dokonuje płatności w momencie odebrania zamówienie z rąk kuriera po dokonaniu przedpłaty w wysokości 300 zł za koszty transportowe w przypadku nie odebrania przesyłki

3.7. Kolejnym krokiem jest przejście do formularza wysyłki i wypełnienie w nim wszelkich niezbędnych danych wymaganych przez system kurierski.

3.8. Umowę kupna / sprzedaży uważa się za zawartą w momencie zapłaty przez Klienta za wybrany towar. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo aby w wyjątkowych sytuacjach lub w sytuacjach niezależnych od sprzedawcy odwołać ofertę kupującego lub odstąpić od wykonania umowy kupna sprzedaży. Za wyjątkowe sytuacje sprzedawca rozumie między innymi

a) Brak możliwości realizacji zamówienia ze względu na firmy zewnętrzne realizujące transport

b) Brak wpłaty za zakupiony towar w terminie 48 h od zakupu

c) Jeżeli koszty realizacji zamówienia przewyższają wartość zakupu ( w przypadku licytacji )

d) Oferowany towar ulegnie zniszczeniu podczas wysyłki lub pakowania

e) W innych sytuacjach niezależnych od sprzedawcy lub uniemożliwiających mu wykonanie zamówienia

3.9. Po zakończeniu transakcji Klient otrzyma wszelkie informacje zbiorcze dotyczące transakcji na podany w formularzu mail wraz z fakturą proforma lub fakturą właściwą

3.10. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.11. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy są widoczne przy każdej ofercie.

3.12. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania od Klienta zapłaty za zakupiony towar.

3.13. Zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

3.14. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

3.15. Ze względu na rodzaj oraz specyfikę towarów (Stocki, zwroty konsumenckie, towary uszkodzone, używane, towar powystawowy, nadwyżki magazynowe itp.) oraz fakt że cena produktów jest zredukowana ze względu na jego charakter nie otrzymujemy od dostawców możliwości zwrotu i gwarancji. W związku z tym towar typu „returnware„ zakupiony w sklepie lub na aukcji hurtbesto.pl nie podlega gwarancji oraz zwrotowi.
Prawo konsumenckie dotyczące zwrotu towaru w przeciągu 14 dni działa tylko w przypadku towarów, produktów fabrycznie  nowych. Kupując towar typu „returnware„ zgadzają się Państwo z naszym regulaminem i akceptują jego postanowienia.

§4 Postanowienia końcowe

4.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego, to jest właściwym organom Sądu Rejonowego w Tczewie

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.3. O wszelkich zmianach w kwestii regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany lub zostaną one ogłoszone na stronie Besto.

 

§5 Zwrot towaru / rękojmia B2B

Możliwość zwrotu towaru przez przedsiębiorcę

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)  konsument ma prawo, w przypadku zawarcia transakcji na odległość,  do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Ustawa ta jednak nie obowiązuje tzw. Klienta Biznesowego – czyli przy zakupie przez firmę. Asortyment jaki znajduje się w naszej ofercie to towary typu :Mix/Retourware  – Jest to mieszanka towarów nowych, używanych oraz uszkodzonych. 60% sprawne, 95% w oryginalnych opakowaniach (chyba że inaczej wskazuje specyfikacja dla danego towaru). Są to towary w bardzo atrakcyjnych cenach. Towar nie sprawdzany, nie objęty żadną gwarancją i prawem zwrotu.

Ograniczony dostęp do sklepu internetowego www.hurtbesto.pl dla klienta indywidualnego oraz konieczność podania danych firmy wraz z numerem nip przedsiębiorcy wskazuje na sprzedaż B2B

Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w relacji B2B można ograniczyć lub wyłączyć, ale powinno to być określone w warunkach zawieranej umowy sprzedaży. Na każdej fakturze widnieje informacja że towar jest niesprawdzony i nie podlega zwrotowi i reklamacji.